Zásady ochrany osobních údajů

Prohlašujeme, že při zpracování Vašich osobních údajů společnost ZABAG s.r.o. dodržuje NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a související právní předpisy.

I. Správce osobních údajů

Společnost ZABAG s.r.o., IČ:27824071se sídlem v Loučce č.p. 213, 756 44 Loučka, zapsaná v obchodním rejstříku vedená u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka30656, (dále také jen jako „správce osobních údajů“ nebo „správce“) Vás tímto v souladu obecným nařízením o ochraně osobních údajů informuje o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech.

II. Rozsah zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů správci poskytl, a to v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu se správcem, nebo které správce shromáždil jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění zákonných povinností správce.
III. Zdroje osobních údajů
Osobní údaje jsou získávány zejména přímo od subjektů údajů (e-maily, telefon, chat, webové stránky, kontaktní formulář na webu, vizitky aj.) nebo z veřejně přístupných rejstříků, seznamů a evidencí (např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, katastr nemovitostí apod.)

IV. Kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování

 • adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů (např. jméno, příjmení, titul, příp. rodné číslo, datum narození, adresa trvalého pobytu, IČ, DIČ)
 • údaje umožňující kontakt se subjektem údajů (kontaktní adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa a jiné obdobné informace)
 • další údaje nezbytné pro plnění smlouvy

V. Kategorie subjektů ochrany osobních údajů

 • zákazník správce
 • zaměstnanec správce
 • jiná osoba, které je ve smluvním vztahu se správcem
 • uchazeč o zaměstnání

VI. Kategorie příjemců osobních údajů

Vámi poskytnuté osobní údaje budou vyžívány pouze pro účely společnosti ZABAG s.r.o. (správce osobních údajů) a nebudou šířeny dále (mimo poskytnutí osobních údajů za účelem plnění zákonných povinností – orgánům státní správy). Osobní údaje nejsou zpracovávány žádným jiným subjektem.

VII. Účel zpracování osobních údajů

 • jednání o smluvním vztahu
 • plnění smlouvy
 • ochrana práv a právem chráněných zájmů správce (např. vymáhání pohledávek)
 • výběrová řízení na volná pracovní místa
 • marketingové a obchodní nabídky služeb správce osobních údajů (ZABAG s.r.o.)
 • plnění zákonných povinností ze strany správce (zejména účetní, daňové a archivační povinnosti)

VIII. Způsob zpracování a ochrany osobních údajů

 • Zpracování osobních údajů provádí správce. Zpracování je prováděno v jeho provozovnách, pobočkách a sídle správce jednateli společnosti a jednotlivými pověřenými zaměstnanci správce či pověřenými osobami. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů.
 • Správce dodržuje bezpečnostní opatření k zamezení zneužití osobních údajů.
 • Subjekt ochrany osobních údajů bere na vědomí, že odesláním vyplněného poptávkového formuláře započne zpracovávání osobních údajů správcem osobních údajů.
 • Subjekt ochrany osobních údajů bere na vědomí, že pokud neposkytne své osobní údaje, které jsou nutné k uzavření smluvního vztahu se správcem, není možné smlouvu uzavřít a poskytnout mu zboží z ní vyplývající.
 • Subjekt ochrany osobních údajů je povinen správci poskytnout pouze pravdivé a přesné osobní údaje.
 • Osobní údaje subjektů ochrany osobních údajů nebudou předávány žádným třetím osobám, do třetí země ani mezinárodní organizaci. Slouží pouze pro účely společnosti ZABAG s.r.o.

IX. Doba zpracování osobních údajů

Správce uchovává osobní údaje v souladu se lhůtami uvedenými v příslušných smlouvách či v příslušných právních předpisech.

X. Práva subjektů údajů

Správce na žádost subjekt ochrany osobních údajů poskytne související informace o uchovávaných osobních údajích subjektu.
Každý subjekt ochrany osobních údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat správce o vysvětlení a požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav. Je-li žádost subjektu údajů na odstranění nežádoucího stavu shledána oprávněnou, správce učiní nezbytné kroky k zajištění nápravy. Subjekt ochrany osobních údajů může svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat. Subjekt ochrany osobních údajů může rovněž podat stížnost k dozorovému úřadu.

Se svými dotazy ke zpracování osobních údajů či v případě uplatnění výše uvedených práv se mohou subjekty údajů obracet na správce prostřednictvím telefonu: +420 720 557 797 a e-mailu:zabag@zabag.cz.